logo
logo

Over OMU

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is in 2011 opgericht door de provincie Utrecht met als doel om bestaande werklocaties te herstructureren en te transformeren. Als investeerder, financier en intermediair pakt OMU leegstaande en verouderde kantoor- en bedrijfsruimte aan. Onder het motto ‘plaats maken voor de nieuwe economie’ werken we aan duurzame bedrijventerreinen en een gezond vestigingsklimaat. Door het intensiveren van bestaande werklocaties zorgen we voor optimale benutting van de schaarse ruimte. Daarbij werken we intensief samen met ondernemers, gemeenten en vastgoedpartijen. 

Onze missie

OMU werkt aan de herstructurering en transformatie van werklocaties in de provincie Utrecht. Ons streven is om zorgvuldiger, efficiënter en duurzamer om te gaan met de schaarse ruimte, en verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat.

OMU richt zich op het verbeteren, veranderen en verplaatsen van werkfuncties en -locaties. Daarbij ligt de focus op private kavels en vastgoed, en minder op de openbare ruimte. Door het (mede) risicodragend investeren, het verlenen van financieringen en de inbreng van kennis / het leggen van verbindingen ondersteunt OMU (veelal private) initiatieven op werklocaties die bijdragen aan voornoemde uitgangspunten.

Samen met ondernemers, vastgoedpartijen, overheden en andere partners pakken we verouderde en leegstaande werklocaties aan. Onze projecten geven nieuw leven aan deze plekken en hun directe omgeving, wat leidt tot een gezondere marktsituatie, een ruimtelijke kwaliteitsimpuls en nieuwe werkgelegenheid.

Verbeteren

De prioriteit van OMU ligt bij het versterken van de economische functie van werklocaties. Niet voor niets is ons motto: ‘plaats maken voor de nieuwe economie’. Door middel van marktgerichte herstructurering en intensivering van verouderde bedrijventerreinen en kantorenlocaties creëren we werklocaties die weer voldoen aan de actuele vestigingscriteria van gebruikers. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan duurzaamheidsaspecten zoals de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. Ook bieden we ruimte aan toekomstgerichte werkconcepten zoals innovatieve maakindustrie, start-ups en scale-ups, stadsdistributie, labruimte en co-working spaces.

OMU besluit op basis van economische importantie, maatschappelijke urgentie en haalbaarheid in de ruimste zin van het woord of projecten geselecteerd worden voor verdere betrokkenheid van en mogelijke financieringen en investeringen door OMU. Op deze wijze heeft OMU in de eerste tien jaar van haar bestaan bijna 40 hectare aan verouderde bedrijventerreinen geherstructureerd.

Veranderen

Sommige kantoor- en bedrijfslocaties worden qua ligging, ouderdom en gebruik niet meer geschikt geacht voor de werkfunctie. OMU helpt om deze kansarme locaties marktgericht te transformeren naar andere, passende functies. Denk aan wonen, zorg, onderwijs, horeca en leisure. Zo dragen we enerzijds bij aan het verminderen van omvangrijke en structurele kantorenleegstand, en komen we anderzijds tegemoet aan de enorme behoefte aan nieuwe woningen in de provincie Utrecht.

Bij transformatieprojecten vindt de besluitvorming binnen OMU plaats op basis van dezelfde criteria en uitgangspunten zoals bij herstructureringsprojecten. Het uiteindelijke doel is het wegnemen van leegstand en het bijdragen in de totstandkoming van een gezondere kantorenmarkt en woningmarkt. Op deze wijze heeft OMU in de eerste tien jaar van haar bestaan ruim 95.000 m² aan incourante kantoorruimte aan de markt onttrokken, en tenminste 600 woningen aan de voorraad toegevoegd.

Verplaatsen

Veel ondernemers worstelen met hun huisvesting. Hun bedrijfshallen, loodsen, fabrieken en magazijnen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook zijn bedrijfsvestigingen in de loop van de tijd verspreid over meerdere locaties. Deze versnippering is inefficiënt en kostbaar voor ondernemers. Weer andere ondernemers zitten op de verkeerde plek. Hun bedrijfspanden grenzen aan een woonwijk of liggen juist in het buitengebied. Zij kunnen niet uitbreiden en leveren geluid-, geur- of verkeersoverlast voor de omgeving.

OMU helpt deze ondernemers om te verplaatsen naar moderne huisvesting op passende locaties. Dat kan door middel van adviseren en begeleiden, de verplaatsing te financieren, of de achterlaatlocatie over te nemen.